photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


2011

poniedziałek 21.01.2013

Bus A., 2011, Ocena gospodarowania zasobami wodnymi w zlewni rzeki Cetyni na podstawie wybranych wskaźników zrównoważonego rozwoju, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska Vol. 20 (2), nr 52, s. 97-107

Bus A., 2011, Function of rural areas – Cetynia catchment land use case study, Published by Slovak University of Agriculture in Nitra. Social Economics and Legal Aspects in Regional Development, s. 21-27

Bus A., 2011, Czym jest woda? Od Talesa z Miletu do urzędnika unijnego. Wydawnictwo Zakładu Filozofii SGGW Filozoficzna i aksjologiczna perspektywa zagadnień dotyczących przyrody i człowieka. Redakcja naukowa: Krystyna Najder-Stefaniak, 22-27

Porretta-Brandyk L., Chormański J., Brandyk A., Okruszko T., 2011, Automatic calibration of the WetSpa distributed hydrological model for small lowland catchments. Springer, Monografia IGF: Geoplanet, Earth and Planetary Sciences Modelling of hydrological processes in the Narew catchment / ed. Dorota Mirosław-Świątek, Tomasz Okruszko. – S. 43-62

Brandyk A.,2011, Ground water – fed system restoration on the area of Przemkowsko- Przecławskie Wetlands, Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW No 43(1) 2011, str. 13-23

Majewski G., Kleniewski M., A.Brandyk.A., 2011, Seasonal Variation of Particulate Matter Mass Concentration and Content of Metals .Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 20, No.2, s. 417-427

Dąbrowski P.,Pawluśkiewicz B.,2011, Wpływ wierzchniej warstwy podłoża o różnej zawartości piasku na rozwój wybranych gazonowych odmian Lolium perenne L.,Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska Nr.51, vol.20 (1), s. 27-35

Dobrzańska J.,2011, Zmiana krajobrazu okolic wybranych starorzeczy Wisły w Warszawie poddanych presji urbanizacyjnej. Wydawnictwo SGGW/ Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ., 54: 304-310

Dobrzańska J., 2011, Ekosystemy słodkowodne w filozofii ludowej na podstawie bajek, baśni i legend z wybranych regionów świata Wydawnictwo Zakładu Filozofii SGGW. Filozoficzne i aksjologiczne perspektywy zagadnień dotyczących przyrody i człowieka. Red. Krystyna Najder-Stefaniak., 47-51

Dobrzańska J., Filipowicz S., Sikora A., Pełnia-Iwanicka E., 2011, Ważki (Odonata) wybranych starorzeczy Wisły w Warszawie. Wydawnictwo Mantis/ Odonatrix, 7(2), 33-40

Grygoruk M., Mirosław-Świątek D., OkruszkoT., Batelaan O., Szatyłowicz J., 2011, Szacowanie ewapotranspiracji rzeczywistej zakrzaczeń brzozowych na torfowisku niskim na podstawie dobowych zmian stanów wód podziemnych Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, T. 11 z. 4(36), s. 121-136

Karczmarczyk A., 2011: Inżynieria ekologiczna- filozofia ‘’projektowania z naturą”. Ekonatura, nr 2, s. 20-21

Karczmarczyk A., Renman G., 2011: Phosphorus accumulation pattern in a subsurface constructed wetland treating residential wastewater. Water. MDPI AG, Vol. 3, nr 1, s. 146-156

Karczmarczyk A., Mosiej J., 2011, Dobre praktyki w oczyszczaniu ścieków na obszarach wiejskich. Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Przedsiębiorczości Politechniki Warszawskiej Ekoinnowacje na Mazowszu. Poradnik dobrych praktyk w ochronie środowiska na Mazowszu: polskie i norweskie doświadczenia w transferze technologii., s. 49-82

Małuszyńska I., Bielecki B., Wiktorowicz A.,Małuszyński M. J.,2011, Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji jako metoda ograniczająca ilość odpadów niebezpiecznych w środowisku. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych , nr 48, s. 362-371

Małuszyńska I., Popenda A.,Małuszyński M. J.,2011, Mercury in the environment Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 49, s. 484-493.

Małuszyński M. J., Małuszyńska I.,.2011, Mobilność wanadu w glebach narażonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 48, s. 223-229.

MosiejJ J., Pierzgalski E., Jeznach J.,2011, Współczesne uwarunkowania gospodarowania wodą w obszarach wiejskich Postępy Nauk Rolniczych, R. 63, nr 1, s. 25-36

Mosiej J., Ignar S., Podlaski S., 2011, Problemy modernizacii agrarnogo obrazovaniå v aspekte ustojčivogo razvitiå.Aktual’nye problemy processa obučeniå: modernizaciå agrarnogo obrazovaniå : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. – Saratov: 118-125

Mosiej, J, 2011 Water as a integrated factor of sustainable rural development in Bug river catchment Warsaw : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania The water environment : problems of evaluation and protection : monograph / ed. by Kazimierz H. Dyguś., str. 107-118

Mosiej, J., 2011, Rural water managemet as important factor of sustainable rural development in Poland – some aspects Akademija. Kaunas Rural Development 2011 : proceedings : the Fifth International Scientific Conference : Akademija. Kaunas. Volume5, Book 2 : 24-, ,. – 326-331.

Mosiej, J.,2011, Rural water managemet as important factor of sustainable rural development in Poland – some aspects, Akademija. Kaunas Rural Development 2011 : proceedings : the Fifth International Scientific Conference : Akademija. Kaunas.. Volume 5, Book 2 : 24-, ,. – 326-331.
Wyżga B., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., 2011, Diversity of Macroinvertebrate Communities as a Reflection of Habitat Heterogeneity In a Mountain River Subjected to Variable Human Impacts . American Geophysical Union (AGU)American Geophysical Union (AGU) – Geophysical Monograph 194 s.189-207

Oleszczuk R.,2011, Analiza charakterystyk zmian objętości odwadnianych i nawadnianych gleb torfowisk niskich, SGGW/ rozprawy naukowe i monografie, 381 pozycja, 138 stron

Pawluśkiewicz B., Piekut K., 2011, Zarządzanie obszarami Natura 2000 na terenach rolniczych Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku/ Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych, T.1, rozdz. 10,s. 177-204

Chętnik E. Pawluśkiewicz B., 2011, Przywracanie właściwego stanu ochrony na obszarach Natura 2000 w rezerwacie Beka Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku/ Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych, rozdz. 13,

Piekut K.,Pawluśkiewicz B.,2011, Trwałe użytki zielone, nowe wyzwania – NATURA 2000.,ZG SITWM/ Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, T. LIV, nr 3, s. 130-135

Piekut K., Machnacki M.,2011I , Ocena ekologiczno-ekonomiczna gospodarstw rolnych na podstawie danych FADN., TP Falenty /Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, T. 11 z. 1(33), s. 203-219.

Kaca E., Drabiński A., Ostrowski K., Pierzgalski E., Szafrański Cz.,2011, Gospodarowanie wodą w sektorze rolno-spożywczym i obszarach wiejskich w warunkach nowych wyzwań i ograniczeń , Polish Journal of Agronomy. No. 7, 14-21

Lubos Jurik, Edward Pierzgalski, Vera Hubacikova, 2011: Vodne Stavby v Krajine, Male Vodne Nadrze. Monografia wydana przez Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, Słowacja, 167 stron

Pierzgalski E., 2011:Gospodarowanie wodą w obszarach leśnych. Mat. z Debaty Publicznej nt.: Gospodarka wodna. Rola samorządu terytorialnego i użytkowników gruntów w przeciwdziałaniu podtopieniem i niedoborom wody. s. 33-39

Pierzgalski E., 2011: Funkcjonowanie systemów i urządzeń melioracyjnych. Kontrola Państwowa, nr 1 Specjalny, str. 48-60

Zagórska K., Wierzba M., Sikorska D., Sikorski P.,2011, Wpływ lokalizacji ośrodków wypoczynkowych na różnorodność florystyczną obszarów przyrodniczo cennych w gminie Sarnaki Planistyczne i implementacyjne aspekty rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, s. 117-122

Sikorska D, Sikorski P, Chwedoruk J.,2011, Degradation of Oxbow Lakes Vegetation under Urbanozation Pressure University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Environmental Management and Agriculture Issues of Landscape Conservation and Water Management in Rural Areas, aut. Katarzyna Glińska- Lewczuk, T 7, s123-136

Sikorski P., Sikorska D.,2011., Effect of hydrogenic habitats restoration in strongly urbanized landscape Bulletin of Szent Istvan University special issue, str.135-147

Sikorska D., Sikorski P., Hewelke P., 2011, Management of wetlands in Urban environment, case study of Warsaw , Państwowa Irkucka Akademia Gospodarstwa Wiejskiego Φopмupoвaниe и paзитиe биocфepнoгo хoзяйcтвa, str. 48-55

Stańczyk T., 2011, Retencjonowanie wód opadowych na terenach zieleni miejskiej Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Toruń, s. 183-193

Szajdak L.W., Szatyłowicz J., Kolli R.,2011, Peats and peatlands, physical properies. Springer Encyclopedia of Agrophysics (Gliński J., Horabik J., Lipiec J. ed.)s. 551-555

Szejba D., Bajkowski S., Pietraszek P.,2011, Pomiary natężenia przepływu w warunkach zatopienia drenu., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się