photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Projekty badawcze

środa 7.10.2009

Ocena ilości i prędkości przepływu substancji rozpuszczonych z pól uprawnych do wód gruntowych i powierzchniowych w zdrenowanej glebie gliniasto-ilastej
grant MNiSW nr N N 305 035171840, kierownik grantu dr inż. D. Szejba, okres realizacji 10.05.2011 – 09.04.2014 r.

Anthropogenic impacts on production and quality of surface runoff from small basins in conditions as climate change
grant finansowany przez VEGA, koordynator strony polskiej prof. dr hab. inż. E. Pierzgalski, okres realizacji 2011-2013 r.

Ocena wpływu drenowania gleb gliniastych na składniki bilansu wodnego gleby oraz migrację biogenów grant MNiSW nr N N 305 039234, kierownik grantu dr inż. D. Szejba, okres realizacji 10.04.2008 – 09.04.2011 r.

Abatement measures to counteract water pollution – co-operation in the transboundary Bug river basin grant w ramach programu Visby, finansowany przez Instytut Szwedzki, koordynator strony polskiej prof. dr hab. inż.  J. Mosiej, okres realizacji 1.07.2007-30.06.2010 r.

Ocena właściwości termicznych gleb torfowo-murszowych dla potrzeb modelowania obiegu ciepła i wody w ekosystemach pobagiennych
grant MNiSW nr N305 015 032/0954, kierownik projektu dr inż. T. Gnatowski, okres realizacji 04.04.2007 – 03.04.2010 r.

Opracowanie i analiza charakterystyk procesów pęcznienia-kurczenia do prognozowania uwilgotnienia gleb torfowo-murszowych z uwzględnieniem zmian geometrii
grant MEN 2 P06S 029 30, kierownik projektu dr inż. R. Oleszczuk, okres realizacji 01.01.2006 – 31.12.2008 r.)

Metody i scenariusze dla zrównoważonego gospodarowania zasobami europejskich gleb torfowych w celu ochrony ich wartości przyrodniczych i krajobrazowych w powiązaniu z produkcją rolniczą
SPUB-M, nr 117/E-385/SPB/5.PR UE/DWM 535/2003-2006, kierownik projektu prof. dr hab. inż. T. Brandyk, okres realizacji 1.09.2002 – 28.02.2006 r.

Tools and scenarios for sustainable management of European peat soils to protect associated landscapes and natural areas in relation to agricultural production
projekt 5 PR UE, Nr QLRT – 2001 -01835, kierownik projektu prof. dr hab. inż. T. Brandyk, okres realizacji 1.09.2002-28.02.2006 r.
Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się