photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Laboratorium Biologii Sanitarnej

piątek 25.01.2013

Laboratorium Biologii Sanitarnej w obecnej postaci utworzone zostało w roku 2001. Przystosowane jest do prowadzenia badań mikrobiologicznych prób środowiskowych. Składa się z dwóch połączonych ze sobą pomieszczeń: sali dostępnej dla studentów odbywających wybrane ćwiczenia laboratoryjne oraz sali przygotowawczej. Zlokalizowane jest w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (nr 33) w pomieszczeniu nr 325 – opiekunem jest dr inż. Magdalena Frąk, odpowiedzialna również za wykonywane w Laboratorium badania.

Aktualnie laboratorium wyposażone jest w podstawowy sprzęt i aparaturę umożliwiające pobór prób środowiskowych (środowiska wodne: czerpak, batometry, pobornik osadów typu Czapla, siatki planktonowe, sita bentosowe), przygotowanie hodowli mikroorganizmów oraz ich analizę, m.in. sterylizator parowo-ciśnieniowy, sterylizator termiczny, komorę laminarną do pracy w warunkach sterylnych, inkubatory (a w tym inkubator z możliwością symulowania dnia i nocy), wirówkę vortex, wytrząsarkę umożliwiającą regulację temperatury w czasie wytrząsania hodowli płynnych, licznik kolonii, terenowy miernik odczynu i przewodności oraz mikroskopy optyczne (w tym umożliwiający rejestrację obserwowanych obrazów). Ponadto, wyposażenie to uzupełniają także mikroskop odwrócony i stereoskopowy z systemem rejestracji danych, obecnie znajdujące się w pomieszczeniu Laboratorium Monitoriowania Wód Powierzchniowych Centrum Wodnego SGGW.
Analizy możliwe do wykonania w Laboratorium dotyczą:

  1. określenia różnorodności taksonomicznej i fizjologicznej drobnoustrojów w próbach środowiskowych;
  2. oznaczenia liczebności poszczególnych taksonów i grup fizjologicznych drobnoustrojów w próbach środowiskowych;
  3. oceny przydatności użytkowej wód naturalnych, pod względem ich jakości sanitarnej (oznaczenia liczebności wskaźników fekalnych (m.in. bakterii grupy coli, Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Clostridium, Enterococcus oraz identyfikacja zakwitów sinicowych toksynotwórczych);
  4. analizy stanu sanitarnego (w tym składu taksonomicznego) powietrza atmosferycznego i w pomieszczeniach;
  5. analizy struktury fitoplanktonu, w tym identyfikacji taksonomicznej glonów mikroskopowych i sinic;
  6. analizy składu jakościowego osadu czynnego i oceny skuteczności procesu oczyszczania ścieków

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się