photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Dokumenty

wtorek 7.07.2015

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
1) podanie,
2) kwestionariusz osobowy,
3) odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego,
4) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów podyplomowych,
7) dowód zapłaty za studia (po otrzymaniu decyzji o uruchomieniu studiów podyplomowych),
Wzory dokumentów rekrutacyjnych pobrać można TUTAJ


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się