photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Laboratorium procesów fiz. w glebach

piątek 25.01.2013

W laboratorium (B33, sala 327 i sala 333)) funkcjonują następujące stanowiska badawcze do pomiaru:

 1. składu mechanicznego gleby metoda sitową i areometryczną,
 2. u podstawowych właściwości fizycznych gleby (gęstość objętościowa i gęstość fazy stałej gleby),
 3. kąta zwilżania metodą leżącej kropli,
 4. współczynnika filtracji metodą Wita,
 5. ciśnienia ssącego gleby metodą tensjometryczną,
 6. nienasyconej przewodności wodnej metodą ewaporacyjną,
 7. rozkładu uwilgotnienia w monolitach glebowych metodą TDR,
 8. zdolności infiltracyjnych gleb (infiltrometr dyskowy),
 9. sorpcyjności wodnej gleb metodą infiltracji przez kapilarę,
 10. właściwości termicznych gleb metodami stanu nieustalonego.

W ramach badań polowych i monitoringu parametrów środowiska laboratorium dysponuje następującymi przyrządami:

 1. zestaw polowy Guelph do określania przewodnictwa wodnego gleb,
 2. zestaw pomiarowy do określania zdolności infiltracyjnych gleb tzw. double ring infiltormetr,
 3. zestaw polowy TDR do pomiaru i monitorowania stosunków wodnych gleb mineralnych i organicznych,
 4. zestaw polowy do pomiaru potencjału macierzystego gleb,
 5. przenośna stacja meteorologiczna wykorzystywana w pomiarach bilansu cieplnego i wodnego gleb.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się