photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


2008

poniedziałek 21.01.2013

Baryła A., Pierzgalski E., 2008 – “ Ridged terraces – functions, construction and use” Journal of Environmental Engineering and Landscape Management 2008, vol. 16, nr 2, s. Ia-If.

Baryła A., Pierzgalski E., Jodłowski P., 2008 – “ Określanie strat gleby wskutek erozji wodnej” – Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. z. 526, s. 157-162.

Baryła A., 2008 – „ Analiza spływu powierzchniowego na podstawie badań na modelu gruntowym”. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. z. 532, s. 31-40.

Gnatowski T., Oleszczuk R., Szatyłowicz J., Brandyk T., 2008: Analysis of retention and hydraulic properties in peat-moorsh soil. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17, No. 3A, (2008), 211-215.

Gnatowski T., Szatyłowicz J., Brandyk T., Oleszczuk R., Szejba D., 2008:. Thermal diffusivity of the peat soil surface layer. Proceeedings of the 13th International Peat Congress, 8-13 June, Tullamore (eds C. Farrell and J. Feehan), vol. 1, 323-326.

Lipińska D., Jeznach J. 2008: Evaluation of Effectiveness of Hydrophytic Wastewater Final Cleaning System in Sierpc, Poland. Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 17, No 3. 377 – 381.

Lipińska D., Jeznach J. 2008: Ocena możliwości praktycznego zastosowania hydrofitowej metody doczyszczania ścieków w Sierpcu. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie. Nr 4. 183 – 186.

Jeznach J. 2008: Deszczowanie w ochronie przed przymrozkami. Sad Nowoczesny. Nr 4. 58 – 59.

Jeznach J. 2008: Ochrona Sadu Doświadczalnego SGGW przed przymrozkami. Sad Nowoczesny. Nr 4. 60 – 61.

Jeznach J. 2008: Potrzeby wodne i techniki nawadniania marchwi. Warzywa. Nr 3. 33 – 36.

Stelmach J., Karczmarczyk A., Mosiej J., 2008: Wybór obszarów dla upraw roślin energetycznych na terenie powiatu ciechanowskiego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 532, s. 265-274

Oglęcki P., 2008: Invertebrate and Fish environment al preferences as the key factor for lowland river velocity. Annals of Warsaw University of Life Sciences – Land Reclamation 2008, nr 40, 125-130

Oleszczuk R., Regina K., Szajdak L., Höper H., Maryganova V.: Impacts of agricultural utilization of peat soils on the greenhouse gas balance. W: „Peatlands and Climate Change” (Strack M. edyt.). International Peat Society, Jyväskylä, Finlandia: 70-97.

Pierzgalski E., Żelazo J., 2008: Uwarunkowania i kierunki ochrony przed powodzią. Wiad. Mel. i Łąkarskie, nr 1, s.15-20.

Pierzgalski E., 2008: Relacje między lasem a wodą – przegląd problemów. Studia i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R. 10, z. 1(18)/2008 s. 13-23.

Pierzgalski E., 2008: Związki między lasem a wodą w świetle rezolucji „Lasy i woda” Postępy techniki w leśnictwie nr 103, s.33-38.

Pawluśkiewicz B. Chwedoruk J. Makulec G. 2008. The role of Aporrectodea caliginosa (Sav) earthworms in turf biomass formation in biological remedying of light soil, Monografia “Ochrona i inżynieria środowiska zrównoważony rozwój, AGH, Nr 37: 151-159.

Szejba D., Szatyłowicz J., 2008: Porównanie metod obliczania ewapotranspiracji potencjalnej użytków zielonych dla warunków Doliny Biebrzy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 526: 147-154.


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się