photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Oferta usługowa

niedziela 20.01.2013

BADANIA STANU ŚRODOWISKA

 1. Inwentaryzacje fauny i flory.
 2. Różnorodność taksonomiczna i fizjologiczna drobnoustrojów w wodach powierzchniowych i uzdatnianych,  glebach i osadach dennych.
 3. Stopień zanieczyszczenia mikrobiologicznego, aktywności biologicznej (zdolności do samooczyszczania i produktywności).
 4. Stan sanitarny prób środowiskowych (wody powierzchniowe, wody uzdatniane, gleby, osady denne, powietrze).
 5. Stopień zagrożenia biologicznego w miejscach pracy, jakości powietrza na terenach specjalnych, efektywności układów wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych.
 6. Skład jakościowy osadu czynnego; ocena skuteczności procesu oczyszczania ścieków, określenie warunków prowadzonego procesu.

BADANIA GLEBOWE

 1. Podstawowe właściwości fizyczne gleb mineralnych i organicznych.
 2. Właściwości wodne gleb:
  - współczynnik filtracji (metoda studzienkowa, wanna de Wita),
  - właściwości retencyjne gleb – krzywa  pF (metoda bloku pyłowego, metoda komór ciśnieniowych),
  - przewodnictwo wodne przy stanie niepełnego nasycenia (metoda one-step, metoda ewaporacyjna),
  - infiltracja gleb w warunkach laboratoryjnych i terenowych (metoda podwójnych cylindrów, infiltrometry dyskowe),
 3. Pomiary przewodnictwa termicznego ośrodków porowatych oraz zwilżalności gleb.

OPINIE, EKSPERTYZY, PROJEKTY

 1. Doradztwo, konsultacje naukowo-techniczne, prace koncepcyjne i projektowe dotyczące poprawy warunków wodnych w skali zlewni, jednostki administracyjnej lub gospodarstwa rolnego.
 2. Ekspertyzy w zakresie oceny funkcjonowania urządzeń i systemów melioracji odwadniających i nawadniających.
 3. Koncepcje systemów zagospodarowania i oczyszczania wód deszczowych w obszarach zurbanizowanych, w tym urządzeń wodnych w ogrodach, parkach oraz na terenach rekreacyjnych i sportowych.
 4. Oceny oddziaływania na środowisko inwestycji wodnych.
 5. Zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych oraz rekultywacja składowisk odpadów.
 6. Zagospodarowania terenów zieleni (układ przestrzenny, szata roślinna, mała architektura, obiekty wodne).

EDUKACJA, SZKOLENIA

Studia podyplomowe, kursy, seminaria i odczyty dla pracowników administracji państwowej i samorządowej, projektantów i inwestorów na temat współczesnych trendów w zakresie kształtowania i ochrony środowiska.


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się