photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


2007

poniedziałek 21.01.2013

Brandyk T., Gnatowski T., Oleszczuk R., Szatyłowicz J., Szejba D., 2007: Postęp w badaniach właściwości fizycznych gleb torfowo-murszowych. [W:] E. Biernacka (red.) “Torfowiska i mokradła”, Wyd. SGGW, s.: 91-112.

Hewelke P., Janicka M., 2007: Odzysk i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Mat. konf. XXVIII Konferencji naukowej „Odpady jako surowce wtórne i paliwa – zagrożenia i nowe technologie utylizacji”, Łódź 11 maja 2007; s. 114-125.

Hewelke P. (red. nauk.), 2007: Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju. Wyd. SGGW; ss. 215.

Jeznach J., Żakowicz S. 2007: Ochrona Sadu Doświadczalnego SGGW w Wilanowie przed przymrozkami. W Czynniki wpływające na plonowanie i jakość owoców roślin sadowniczych. Red. Tomala K. SGGW, PLANTPRESS Warszawa, 5 – 14.

Stańczyk T., Jeznach J. 2007: An Attempt to Establish a Typology of Small Water Reservoirs in the Left–Bank Warsaw Area. Journal of Polish Agricultural Universities. Environmental Development No 10(4) pp.

Jeznach J. 2007: Some maintenance problems of the drip irrigation in Poland. Annals of Warsaw University of Life Sciences – Land Reclamation No. 38, 41 – 47.

Lipińska D., Jeznach J. 2007: Ocena skuteczności hydrofitowego systemu doczyszczania ścieków na przykładzie oczyszczalni w Sierpcu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 2006, vol. 15, No. 2a, 7 – 9.

Karczmarczyk A., Mosiej J., 2007: Aspects of wastewater treatment on short rotation plantations (SRP) in Poland. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. Vol. 15, nr 3, 182a-187a.

Karczmarczyk A. , Mosiej J., 2007: Skuteczność oczyszczania ścieków systemach hydrofitowych na przykładzie złóż trzcinowych z przepływem poziomym. Acta Scient. Pol. Ser. Architectura, nr 6 (4), s. 79-88

Karczmarczyk A., Mosiej J., 2007: Pollutant removal from domestic wastewater in horizontal subsurface flow constructed wetland after 8 years of operation – a case study. Acta Horticulturae et Regiotecturae, Vol. 10, nr 1, 21-25
Mosiej J., Karczmarczyk A., 2007: Woda w krajobrazie rolniczym – jej funkcje i rola w planowaniu przestrzennym. W: Planowanie przestrzenne – szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe. Wyd. KUL, 476-486
Żelazo J. Mosiej J., 2007: Wybrane aspekty kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska. Monografia „Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych”. Praca zbiorowa /pod red. Czesławy Rosik-Dulewskiej, Mariusza Głowackiego/, Wyd. Uniwersytetu w Opolu, 183-192
Mosiej J., 2007: Działania rolnośrodowiskowe szansą zrównoważonego rozwoju sektora rolniczego, wsi i gospodarstw rolnych. W: Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju (red. Hewelke P.). Wyd. SGGW, 83–95.

Mosiej J., 2007: Woda jako czynnik kształtujący przestrzeń obszarów wiejskich.. Biul. KPZK PAN, z. 243, 208-216.

Mosiej J., Komorowski H., Karczmarczyk A., Suska A., 2007: Wpływ zanieczyszczeń odprowadzanych z aglomeracji łódzkiej na jakość wody w rzekach Ner i Warta. Acta Scient. Pol. Ser. Formatio Circumiectus.6(2),19-30
Mosiej J., Komorowski H., Karczmarczyk A., 2007: Factors influencing the water quality in degradated sewage receivers – case study of phosphorous content dynamic in Ner river. J.Water Land Dev. No 11, 103-116
Waniek E., Oglęcki P., 2007: Wypalanie traw i pożary – zagrożenie dla bioróżnorodności i zasobów przyrody nieożywionej. W : Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju, red. P Hewelke, Wyd. SGGW Warszawa, s. 209-215

Oleszczuk R., Gnatowski T., Brandyk T., Szatyłowicz J.: Calibration of TDR for moisture content monitoring in moorsh layers. W: „Monitoring, Modelling and Management” (Okruszko T., Maltby E., Szatyłowicz J., Świątek D., Kotowski W. edyt.). Taylor & Francis Group , Balkema: 121-124.

Pierzgalski E., Żelazo J.,: 2007, Small retention measures as an element of landscape engineering. Proc. Conf.: Landscape engineering in New Millenium, 25.01.2006 SPU Nitra, CD ISBN 978-80-8069-841-6, s. 126-131.

Czerepko J., Boczoń A., Pierzgalski E., Sokołowski A.W., Wróbel M., 2007: Habitat diversity and spontaneous succesion of forest wetlands in the Białowieża primeval forest. 2007 In Wetland-Monitoring, Modelling and Management. Publisher Taylor and Francis The Netherlands/Balkema p. 37-44.

Pierzgalski E., 2007: Threats and protection of mountain forests in Poland. Quarterly Newsletter Issue No.2, European Forestry Commission FAO, p.2-3.

Pierzgalski E., Janek M., Kucharska K., Tyszka J., Wróbel M., 2007: Badania hydrologiczne w leśnych zlewniach sudeckich. Wyd. IBL, ss. 84.

Pierzgalski E., 2007: Podstawowe zasady gospodarowania wodą w nadleśnictwie. SITLiD Bibl. Leśn., zeszyt 267, 15 ss.

Pawluśkiewicz B. 2007. The usefulness of lawn grasses for saline soils turfing in communication routes surrounding, Polish Journal of Environmental Studies vol. 16: 396-399.

Kechavarzi C., Dawson Q., Leeds-Harrison P.B., Szatyłowicz J., Gnatowski T., 2007: Water-table management in lowland UK peat soils and its potential impact on CO2 emission. Soil Use and Management, Soil Use and Management 2007, Vol. 23, nr 4, s. 359-367, doi: 10.1111/j.1475-2743.2007.00125.x

Szejba D., Cymes I., Szatyłowicz J., 2007. Ocena wysokości podsiąku kapilarnego w wybranych profilach gleb Równiny Sępopolskiej, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Z. 519: 319-327.

Szatyłowicz J., Gnatowski T., Szejba D., Oleszczuk R., Brandyk T., Kechavarzi C., 2007. Moisture content variability in drained fen soil. [In:] T. Okruszko, E. Malty, J. Szatyłowicz, D. Świątek and W. Kotowski (ed.) “Wetlands: Monitoring, Modelling and Management”, Taylor and Francis Group, London: 113-120


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się