photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Laboratorium Dydaktyczne

piątek 25.01.2013

Aparatura znajdująca się w laboratorium (B33, sala 332) umożliwia studentom wykonanie analizy prób pobranych z obszarów podlegających zróżnicowanej działalności człowieka. Studenci samodzielnie pod opieką prowadzącego wykonują oznaczenia pozwalające na ocenę aktywności biologicznej i produktywności gleb. W oparciu o samodzielnie wykonane analizy i interpretację wyników nabywają umiejętność oceny stanu środowiska.

Analizy prowadzone przez studentów obejmują określenie podstawowych właściwości środowiska gruntowo-wodnego. Są to:

  1. określenie procentowego udziału frakcji granulometrycznych metodą sitową,
  2. badanie odczynu gleb oraz oznaczenie kwasowości wymiennej i hydrolitycznej,
  3. oznaczanie w glebach sumy kationów wymiennych o charakterze zasadowym oraz obliczanie pojemności sorpcyjnej gleb,
  4. oznaczanie zawartości w glebach węglanów i żelaza ogólnego,
  5. oznaczanie w glebach zawartości substancji organicznej,
  6. oznaczenie popielności gleb organicznych,
  7. oznaczenie gęstości fazy stałej utworów glebowych,
  8. oznaczenie pojemności wodnej,
  9. oznaczenie zawartości składników pokarmowych,
  10. ocena jakości środowiska wodnego poprzez oznaczenie BZT5, pH i kwasowości ogólnej i mineralnej, oznaczenie stężenia chlorków, oznaczenie stężenia siarczanów w ściekach i w wodach.

W laboratorium realizowane są ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotów „Ochrona środowiska” i „Gleboznawstwo i rekultywacja” dla studentów Kierunku Inżynieria Środowiska Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych prowadzone są badania do prac dyplomowych.


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się