photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


2012

poniedziałek 21.01.2013

Baryła A., 2012, Określenie strat gleby na terenie RZD Pucznie w warunkach prawdopodobieństw występowania deszczów erozyjnych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 12(4): 7-16.

Baryła A., Karczmarczyk A., Frąk M., 2012, Charakterystyka warunków opadowych na stacji meteorologicznej Puczniew w latach 1972-2002. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 03/3: 17-26.

Biniak-Pieróg M., Żyromski A., Baryła A., 2012, Ocena efektywności opadów atmosferycznych w kształtowaniu zasobów wody w glebie brunatnej nieporośniętej. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 12(4): 45-58.

Dąbrowski P., Pawluśkiewicz B., Łukasik A., 2012. The influence of the sludge sediment and hydrogel on the germination of some varieties of lawn grasses. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego = TEKA Commission of Protection and Formation of Natural Environment 9: 38-43.

Frąk M., Baryła A., 2012, Assessment of the state of water quality of the Dzierzgoń Lake using chemical and biological indicators. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation, 44 (2), 111-119.

Frąk M., Karczmarczyk A., Nowosielski J., 2012, Stan zanieczyszczenia zbiornika nr II w Siemiatyczach a jego walory użytkowe Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 03/4: 79-87.

Frąk M., Kardel I., Jankiewicz U., 2012, Occurrence of nitrogen cycle bacteria in the Biebrza River. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation, 44 (1): 55-62.

Garbulewski K., Żakowicz S., Rabarijoely S., Łada A., 2012, Sask method for testing hydraulic conductivity of soils by flat dilatometer (DMT). Studia Geotechnica et Mechanica, 34(3): 63-72.

Jankiewicz U., Frąk M., 2012, Proteolytic activity of Pseudomonas chlororaphis 5N isolated from rhizosphere soil. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Biotechnology, 15(4), #3.

Karczmarczyk A., 2012, Inżynieria wodna w imperium Khmerów – rozwój i upadek Angkoru. Gospodarka Wodna, 72(3): 121-128.

Karczmarczyk A., Baryła A., Charazińska P., Bus A., Frąk M., 2012, Wpływ substratu dachu zielonego na jakość wody z niego odpływającej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3: 7-15.

Kowalik W., Pachuta K., Mazurczuk R., 2012, Biotechniczne właściwości pałki szerokolistnej Typha latifolia i jej wykorzystanie w inżynierii środowiska. Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 21(2): 12-19.

Krasiński A., Suchecka T., Piątkiewicz W., 2012, Otrzymywanie bezwodnego etanolu metodą termoperwaporacji podciśnieniowej. Przemysł Chemiczny, 91(11): 2159-2163.

Małuszyńska I., Bielecki B., Wiktorowicz A., Małuszyński M., 2012, Recykling materiałowy i surowcowy odpadów samochodowych. Inżynieria Ekologiczna, 28: 111-118.

Mazur Z. Radziemska M., Jeznach J., 2012, Zawartość dwutlenku węgla w powietrzu glebowym w warunkach doświadczenia wazonowego z kompostami wytworzonymi z produktów ubocznych gospodarki rybackiej. Roczniki Gleboznawcze, 63(4): 46-49.

Mosiej J., 2012, Policy of rural development in Poland. Rural development and land use (ed. Lars Rydén, Ingrid Karlsson), Uppsala: Baltic University Press, s. 274-276.

Mosiej J., Ignar S., 2012, Problemy obrazovaniå specialistov dla ustojčivogo razvitiå sel’skih territorij. Siberian village: history, present-day situation, perspectives of development. Proceedings of the conference. P. 1. -  Omsk, s. 51-56.

Mosiej J., Karczmarczyk A., Wyporska K., 2012, Landscape and maintenance of water resources. Rural development and land use (ed. Lars Rydén, Ingrid Karlsson)- Uppsala, Baltic University Press, s. 234-242.

Mosiej J., Karczmarczyk A., Wyporska K., Rodzkin A., 2012, Biomass production in energy forests : short rotation plantations. Rural development and land use (ed. Lars Rydén, Ingrid Karlsson) Uppsala, Baltic University Press, s. 196-202.

Nowosielski J., Nowosielska D., Frąk M., Jankiewicz U., 2012, Wykorzystanie metody AFLP do porównania oraz oceny zróżnicowania genetycznego wybranych odmian i miejscowych populacji fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris l.) i fasoli wielokwiatowej (Phaseolus coccineus l.). Acta Scientiarum Polonorum. Biotechnologia, 11(1): 5-16.

Oleszczuk R., 2012, The review and verification of TDR calibration equations for peat soils. Necessity of peatlands protection (ed. by L.W. Szajdak, W. Gaca, T. Meysner, K. Styła, M. Szczepański), Poznań, 2012, s. 319-328.

Oleszczuk R., 2012, Wielkość emisji gazów cieplarnianych i sposoby jej ograniczenia z torfowisk użytkowanych rolniczo. Wybrane problemy ochrony mokradeł (red. A. Łachacz) – Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, s. 75-90.

Oleszczuk R., Chrzanowski S., Gnatowski T., 2012, Analiza stosunków powietrzno-wodnych gleby torfowo-murszowej w zasięgu działania systemu nawodnień podsiąkowych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie,12(1), 93-104.

Piątkiewicz W., Szwast M., Suchecka T., 2012, Regeneracja membran (CIP). Wybrane aspekty projektowania membranowych instalacji filtracyjnych o przepływie krzyżowym. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, s. 85-90.

Piątkiewicz W., Szwast M., Suchecka T., 2012, Regeneracja membran (CIP). Wybrane aspekty projektowania membranowych instalacji filtracyjnych o przepływie krzyżowym (red. W. Piątkiewicz), Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, s. 85-90.

Piekut K., Pawluśkiewicz B., 2012, Natura 2000 a gospodarowanie gruntami na terenach rolniczych.  Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju (red. Alina Maciejewska), Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, s. 100-109.

Piekut K., Pawłat H., 2012, Prof. dr hab. inż. Mikołaj Nazaruk (1925-2012). Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, 55, nr 2, s. 100.

Pierzgalski E., 2012, Gospodarowanie wodą w obszarach leśnych.  Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, 55(1): 7-9.

Pusłowska-Tyszewska D., Stańczyk T., Chormański J., Kardel I., Oglęcki P., Okruszko T., Tyszewski, S., 2012, Problemy gospodarki wodnej zlewni zurbanizowanej na przykładzie rzeki Białej. Warszawa: Komitet Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, 128 s.

Sikorski P., Szumacher I., Sikorska D., Kozak M., Wierzba M., 2012, Effects of visitor pressure on understory vegetation in Warsaw forested parks (Poland). Environmental Monitoring and Assessment (2013) 185:5823-5836.

Szatyłowicz J., 2012, Badania właściwości fizycznych torfu i gleb torfowych. Polski Komitet Narodowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego : historia, działalność, osiągnięcia (red. A. Łachacz), Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 91-99.

Szejba D, 2012, Evapotranspiration of grasslands and pastures in north-eastern part of Poland. Evapotranspiration- Remote Sensingand Modeling (ed. Ayse Irmak), – In Tech, s. 179-196.

Szwast M., Suchecka T., Piątkiewicz W., 2012, Mathematical model for biological cell deformation in a cylindrical pore. Chemical and Process Engineering, 33(3): 385-396.

Valentukevičienė M., Karczmarczyk A., Jurkiene A., Grigaitytė A., 2012, Research on correlation between nitrogen compounds, iron and manganese concentrations in drinking water supply systems. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 20(4): 1-7.

Wyżga B., Oglęcki P., Hajdukiewicz H., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Skalski T., Mikuś P., 2012, Interpretatation of the invertebrate-based BMWP-PL index in the gravel-bed river: insight from the Polish Carpathians, 2013 Hydrobiologia (2013) 712: 71-88.

Wyżga B., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Skalski T., Zawiejska J., 2012, Hydromorphological complexity as a driver of the diversity of benthic invertebrate communities in the Czarny Dunajec River, Polish Carpathians. Hydrobiologia. 696(1): 29-46.

Żakowicz S., Hewelke P., 2012, Technologia nawadniania roślin na rekultywowanych składowiskach odpadów komunalnych. Warszawa, Wydawnictwo SGGW, 155 s.


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się