photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


2006

poniedziałek 21.01.2013

Baryła A., 2006 – “Runoff volume and slope gradient relationship – laboratory experiment”. – Annals of Warsaw Agricultural University – SGGW. Land Reclamation no 37, s. 69-74.
Wagner A., Baryła A., 2006 – „Significance of water flow control tool in irrigation process” – Third Poland-Israel Scientific Irrigation Conference. Proceedings: Water requirement and irrigation effects of plants cultivated in arid and semiarid climates : Tel Aviv, Israel, November, 2006. – Tel Aviv, 2006, s. 264-269.

Brandyk T., Szajdak L., Szatyłowicz J., (red.), 2006: Właściwości fizyczne i chemiczne gleb organicznych, Wyd. SGGW, 258 ss.

Gnatowski T., Szatyłowicz J., Szejba D., Brandyk T., Oleszczuk R., 2006: Dyfuzyjność termiczna utworu mursowego. [W:] T. Brandyk, L. Szajdak, J. Szatyłowicz (red.) “Właściwości fizyczne i chemiczne gleb organicznych”, Wyd. SGGW, s.: 175-184.

Gnatowski T., Szejba D., Szatyłowicz  J., Oleszczuk R., Brandyk T., Sosulski T., 2006: Wpływ właściwości fizycznych i chemicznych utworów torfowych z obszaru Doliny Biebrzy na zdolności retencjonowania wody. [W:] T. Brandyk, L. Szajdak, J. Szatyłowicz (red.) “Właściwości fizyczne i chemiczne gleb organicznych”, Wyd. SGGW, s.: 65-74.

Hewelke P., Hyb W., 2006: Matematyka i statystyka w standardach nauczania na kierunku Ochrona środowiska. W „Współczesne tendencje kształcenia w zakresie ochrony środowiska”, red. nauk. Kantowicz E., Roge-Wiśniewska M. Wyd. UW i MSOŚ.

Jeznach J., Treder W. 2006: Nawadnianie roślin w szklarniach i pod osłonami. W: „Nawadnianie roślin” Red. Karczmarczyk S., Nowak L. PWRiL. Poznań, 233 – 267.

Jeznach J., Mosiej J., 2006: Trwałe użytki zielone. Nawadnianie roślin. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Karczmarczyka, Lecha Nowaka. PWRiL, 445-460.

Mosiej J., Karczmarczyk A., 2006: Środowiskowe uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W: Stan i perspektywy rozwoju zrównoważonego (red. E. Broniewicz). Rozdział w recenzowanej monografii, CSDEM, Centrum Zrównoważonego  Rozwoju i Zarządzania Środowiskiem, Pol. Białostocka, rozdz. 3.9, 283-291

Mosiej J., Karczmarczyk A., 2006: Infrastruktura techniczna dla ochrony środowiska w skali gospodarstwa warunkiem rozwoju zrównoważonego wsi i rolnictwa na przykładzie gmin woj. podlaskiego. W: Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym – doświadczenia polskie i możliwość ich zastosowania na Ukrainie (red A.Haładyj). Rozdział w monografii, Wyd. KUL, 311-319

Jeznach J., Mosiej J., 2006: Trwałe użytki zielone. Nawadnianie roślin. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Karczmarczyka, Lecha Nowaka. PWRiL, 445-460.

Mosiej J., Karczmarczyk A., 2006: Closing the nutrient loop between urban and rural area – wastewater and sludge utilization in Ner River Valley. International Journal of ECOHYDROLOGY & HYDROBIOLOGY vol 6, No 1-4, 197-203

Mosiej J., 2006: Zagrożenia i ochrona wód na obszarach wiejskich – wybrane problemy. WMiŁ, Zagadnienia Inżynierii Środowiska Wiejskiego, nr 1 (408), 8-11.

Mosiej J., 2006: Problemy rozwoju zrównoważonego w kształtowaniu obszarów wiejskich. Problemy Ekologii, nr 5, 253-258.

Sekułowicz J., Karczmarczyk A., Mosiej J., 2006: Skuteczność usuwania substancji organicznej i fosforu ze ścieków w oczyszczalniach hydrofitowych. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie Tom 6 zeszyt 2 (18), s. 305-316

Oglęcki P., 2006: Ocena hydromorfologiczna rzek nizinnych na przykładzie rzeki Wkry, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 4/1, s. 175-184

Oglęcki P., Wasilewicz M., 2006: Wpływ poszczególnych parametrów hydromorfologicznych koryta średniej rzeki nizinnej na zróżnicowanie ekologiczne i taksonomiczne fauny bezkręgowej na przykładzie rzeki Wkry. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 4/3, s. 133-139

Wasilewicz M., Oglęcki P., 2006: Porównanie wybranych metod oceny stanu ekologicznego rzek na przykładzie badań środkowej Wkry. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 4/3, s. 171-178

Oglęcki P., 2006: Ramowa Dyrektywa Wodna. Wiadomości Wędkarskie nr 2, 82-83

Oglęcki P., 2006: Natura 2000 – fakty i perspektywy. Wiadomości Wędkarskie nr 4, 86-87

Oleszczuk R.: Analysis of shrinkage process of raised bog peat. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 15 no. 5d: 86-89.

Pierzgalski E., Tyszka J., Stolarek A., 2006: Zmienność odpływu wody ze zlewni Rzeki Łutowni (Puszcza Białowieska) w latach 1966-2000.  Leśne Prace Badawcze 1: s.21-36.

Okruszko T., Maltby E., Szatyłowicz J., Mirosław-Świątek D., Kotowski W. (eds.), 2007: Wetlands: modelling, monitoring, management. Taylor & Francis, 347pp.

Pawluśkiewicz B. 2006. Kształtowanie zadarnienia na terenie starych parków dworskich na przykładzie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Falentach. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Lublin-Polonia, vol. LXI, Sectio E Agricultura, Nr 61: 277-283.


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się