photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


2009

poniedziałek 21.01.2013

Baryła A., 2009 – „Wybrane zagadnienia ochrony gleb”. ABC gospodarki przestrzennej w aspekcie rozwoju regionalnego/pod red. Jana Szyszko, Bolesława Portera, Jarosława Malczyka. – Warszawa: Wydawnictwo SGGW, s. 238-254.

Karczmarczyk A., Skowron S., Mosiej J., Baryła A., 2009 – “The needs and possibilities of constructing on site wastewater treatment plants in forester’s lodges”. Journal of Water and Land Development, nr 13a, s. 273-282.

Gnatowski T., Pawluśkiewicz B., Oleszczuk R., Chrzanowski S., 2009: Analysis of temperature distribution changes and moisture contents [In:] A Łachacz (ed.) “Wetland –their functions and protection: Department of Land Reclamation and Environmental Management, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, p.: 47-59.

Sikorska D., Sikorski P., Hewelke P., 2009: Duration of vegetation disturbance in Urban hydrogenic ecosystems due to drainage. Annals of Warsaw University of life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture. 30.

Sikorska D., Sikorski P., Hewelke P., 2009: Effects of hydrogenic habitats restoration in Landscape-Protected Complex „Olszyna” in Warsaw. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN. 6.

Jeznach J. 2009: Aktualne trendy w rozwoju mikronawodnień. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 6. 83 – 94.

Jeznach J. 2009: Natural and technical methods adaptation of plant cultivation in Poland on climate changes. CLIMATE, ECOLOGY, AGRICULTURE IN EURASIA. Red. J. E. Waszukiewicz. Wydawnictwo Państwowej Akademii Rolniczej. Irkuck (Rosja), 3 – 10.

Jeznach M., Jeznach J. 2009: infrastruktura kulturalna w rozwoju regionalnym. ABC gospodarki przestrzennej w aspekcie rozwoju regionalnego. Red. J. Szyszko, B. Porter, J. Malczyk. SGGW Warszawa, 126 – 147.

Jeznach J. 2009: Infrastruktura techniczna w rozwoju regionalnym. ABC gospodarki przestrzennej w aspekcie rozwoju regionalnego. Red. J. Szyszko, B. Porter, J. Malczyk. SGGW Warszawa, 180 – 217.

Karczmarczyk A., Skowron S., Mosiej J., Baryła A., 2009: The needs and possibilities of constructing on site wastewater treatment plants in forester’s lodges, Journal of Water and Land Development, nr 13a, s. 273-282

Garbulewski K., Karczmarczyk A., Popek Z., Żelazo J., 2009: Infrastruktura ochrony środowiska. w: ABC gospodarki przestrzennej w aspekcie rozwoju regionalnego pod red. Jana Szyszko, Bolesława Portera, Jarosława Malczyka. – Warszawa : Wydawnictwo SGGW, s. 148-179

Oglęcki P., 2009: Na pomoc górskim rzekom. Wiadomości Wędkarskie 6/2009, s. 6-15.

Pawluśkiewicz B. 2009. Analiza możliwości wykorzystania gazonowych odmian traw do poprawy powierzchni trawiastych na obszarach zurbanizowanych. Rozprawy Naukowe i Monografie, Wyd. SGGW. ss.131

Oleszczuk R., Gnatowski T., Brandyk T.: Wilgotność krytyczna gleb torfowych jako kryterium nieodwracalności procesu pecznienia. Acta Agrophysica, 14(2): 403-412.

Pierzgalski E., 2009: Gospodarka wodna wsi i rolnictwa, a zmiany klimatu. W.A Harasin (red.): Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. UNG-PIB, Puławy, s. 105-116, ISBN 978-83-7562-026-9

Pierzgalski E., Janek M., Kucharska K., Niemtur S., Stolarek A., Tyszka J., Wróbel M., 2009: Procesy hydrologiczne i erozyjne w leśnych zlewniach górskich. Wyd. IBL, ss 132.

Pierzgalski E., 2009: Wielofunkcyjna gospodarka leśna a zasoby wodne. Wiad. Mel i Łąk. nr 3. s.118-123.

Pierzgalski E., 2009: Woda w ekosystemach leśnych. Zeszyty Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji. Zeszyt XLIV, s. 41-55.

Malzahn E., Kwiatkowski W., Pierzgalski E., 2009: Przyroda nieożywiona. w: Białowieski Park Narodowy. Poznać-Zrozumieć-Zachować. Wyd. BPN,rozdz. II, s.17-36.

Szejba D., Cymes I., Szatyłowicz J., Szymczyk S. 2009. An impact of drainage system on soil water conditions at Lidzbark Warminski experimental site, Biologia 64/3: 565-569.

Szejba D., Bajkowski S., Pietraszek Z. 2009. Badanie stabilności charakterystyk pomiarowych przepływomierza modułowego ISCO 2150. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Z. 540: 109-116.

Żakowicz S., Hewelke P., Gnatowski T. 2009: Podstawy infrastruktury technicznej w przestrzeni rolniczej. wyd. SGGW, Warszawa, 192 str.


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się