photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


2010

poniedziałek 21.01.2013

Król P., Brandyk A., Dobrzelewski B. 2010: Analiza wpływu retencyjnego zbiornika lateralnego na poziom wód gruntowych terenów przyległych. Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, R. 19, z. 2(48), s. 49-59.

Żmuda R., Baryła A. 2010: Zmienność uwilgotnienia gleby gliniastej na poletkach różnie użytkowanych w kontekście modelowania procesów erozyjnych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych z. 548, cz. 2, s. 633-642

Porretta – Brandyk L., Chormański J., Ignar S., Okruszko T., Brandyk A., Szymczak T., Krężałek K. 2010: Estimation of distributed hydrological model quality for different types of rural catchments. Journal of Land and Water Development, no. 14 (2010). (115-133)

Bus A., 2010: Zborník recenzovaných vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie; The influence of pre –reservoirs on water quality changes – Cetynia river case study. Slovak University of Agriculture in Nitra; Enviro Nitra 2009 : 14. Medzinárodná vedecká konferencia 29 – 35

Justyna Chwedoruk, Bogumiła Pawluśkiewicz. 2010 „Ocena przekształcenia doliny rzeki Tocznej w gminie Olszanka”; Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, nr 9., PAN oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, 169-180.

Gnatowski T., Szatyłowicz J., Brandyk T., Kechavarzi C., 2010: Hydraulic properties of fen peat soils in Poland. Geoderma, 54: 188-195

Gnatowski T. 2010: Zastosowanie sondy igłowej do pomiaru przewodności termicznej utworów glebowych. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 547:129-137.

Sikorska D., Sikorski P., Hewelke P.2010- Protection of valuable water dependent ecosystems in urban areas, Annals of Warsaw Agricultural Univerisity, Land Reclamation.; 201, 42(2), 271 – 278

Dobrzańska J., Hewelke P ., 2010- Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich; Waloryzacja przyrodnicza wybranych starorzeczy Wisły na terenie Warszawy, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / Infrastructure and Ecology of Rural Areas 9, str. 65 – 75;

Hewelke P., Sikorska D., Żakowicz S.; 2010: Innovative Technologies in Agricultural Industrial Complex; Water as an element of sustainable development of rural areas in Poland, Irkutsk State Agricultural Academy; 76 – 85.

Jeznach J. 2010: Nawodnienia przyszłości. „Centrum Wodne” SGGW – laboratoria przyszłości. Wyd. SGGW Warszawa 55 – 62 (monografia)

Jeznach J.; 2010: Centrum Wodne” SGGW – laboratoria przyszłości; Nawodnienia przyszłości ,Wydawnictwo SGGW; 55 – 62

Karczmarczyk A.; 2010- Skuteczność i trwałość złóż w hydrofitowych oczyszczalniach ścieków, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych;, 548, str. 293 – 301;

Wyporska K., Mosiej J.; 2010,- Technical infrastructure for environmental protection at the level of farms as a factor of sustainable rural development ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL STUDIES; Vol. 10, nr 1, s.71-84.

Mosiej J.; 2010- Izdatel’stvo “Omskblankizdat; Sibirskaâ derevnâ: istoriâ, sovremennoe sostoânie, perspektivy razvitiâ : sbornik naučnyh trudov. ; Nekotorye aspekty ustojčivogo razvitiâ sel’skih rajonov Pol’ŝi ; 7-9.
Mosiej J.,Semerhanova E. Â. ; 2010:Nekotorye aspekty ustojčivogo razvitiâ sel’skih territorij Pol’ŝi – Izdatel’stvo “Omskblankizdat; Sibirskaâ derevnâ: istoriâ, sovremennoe sostoânie, perspektivy razvitiâ : sbornik naučnyh trudov; 268-276.

Mosiej J.,Wyporska K.; 2010- Zborník recenzovaných vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie ; The role of water resources in suistainable rural development – some aspects, 14 Medzinárodná vedecká konferencia Slovak University of Agriculture in Nitra; Enviro Nitra., 168-178.

Mosiej J.; 2010: Zagospodarowanie zlewni Bugu i Narwi w ramach zrównoważonego rozwoju.; Woda jako czynnik integrujący rozwój obszarów niezurbanizowanych w zlewni Bugu – X Międzynarodowa Konferencja, 18-19.

Oleszczuk R. 2010: The analysis of soil specific density and bulk density of peat-moorsh soils. W: Physical, chemical and biological processes in soils. Eds.: L. Szajdak, A.K. Karabanov, Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences., 111-122

Bogumiła Pawluśkiewicz, Justyna Chwedoruk. Kazimierz Piekut “The assessment of natural-landscape amenities of Toczna river partial catchment in an aspect of agricultural areas management.” Monograph „Natural and cultural transformation of landscape”; Contemporary problems of management and environmental protection; University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Chapter 8; 97-112. (rozdział w monografii) .

Dagmara Łysak, Kazimierz Piekut „Ocena wartości przyrodniczo-rolniczej łąk w dolinie kanału Łasica w Kampinowskim Parku Narodowym”; Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, nr 9., 2010; Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, 113-122.

Pierzgalski E. 2010: Zasoby wodne a rozwój rolnictwa. w: Oddziaływanie rolnictwa na środowisko przyrodnicze w warunkach zmian klimatu .Studia i Raporty IUNG-PIB nr 19, 91-105. jako rozdz. w monografii

Pierzgalski, 2010: Problematyka wydawania pozwoleń wodnoprawnych w świetle badań hydrologicznych. Rozdział w monografii: „Wielofunkcyjność gospodarki stawowej w Polsce – aktualne uwarunkowania. Wyd. „Wieś Jutra” , 53-64.

Pierzgalski, 2010: Hydrological issues related to water permits for fish ponds. In: Cieśla. M, Lirski A. (Ed.): Multifunctionality in pond aquaculture in Poland – current status, Wydawnictwo ,, Wieś Jutra” 52-61

Kundzewicz Z.W., Zalewski M., Kędziora A., Pierzgalski E., 2010: Zagrożenia związane z wodą. Nauka, 4/2010, 87-96

Stańczyk T., Jeznach J., 2010. Changes in the environments of water reservoirs in Warsaw resulting from transformations in their surrounding areas. Environmental Engineering III. Edited by Pawłowski L., Dudzińska M. R. & Pawłowski A. CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, London: 108-121 (monografia)

Szatyłowicz J., Papierowska E., Szajdak L.W., 2010: An attempt of surface energy determination of selected dry fen peats. In: Physical, chemical, and biological processes in soils (Szajdak L.W., Karabanov A.K. eds) Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences, The Committee on Land Reclamation and Agricultural Environment Engineering, Polish Academy of Sciences. (123-135)

Szejba D., Szatyłowicz J., 2010: The water sorptivity of clay loam soils. In: Physical, chemical, and biological processes in soils (Szajdak L.W., Karabanov A.K. eds) Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences, The Committee on Land Reclamation and Agricultural Environment Engineering, Polish Academy of Sciences., 137-145

Szajdak L, Szatyłowicz J., 2010: Impact of drainage on hydrophobicity of fen peat-moorsh soils. In: Mires and Peat (M. Klavins ed.) University of Latvia Press, Riga, 158-174.

Szejba D., Bajkowski S., Pietraszek Z. 2010. Możliwości wykorzystania ultradźwiękowych mierników do pomiaru przepływu w rurociągach drenarskich. [W:] B. Więzik (red.) “Hydrologia w Inżynierii i Gospodarce Wodnej” Tom 1, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 68: 439-449.(monografia po polsku)

Żakowicz S., 2010: Podstawy technologii nawadniania rekultywowanych składowisk odpadów komunalnych; SGGW Warszawa., 97.


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się