photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


2005

poniedziałek 21.01.2013

Baryła A., Pierzgalski E., 2005 – „ Analiza metod obliczania rozstawy tarasów grzbietowych” Acta Agrofizyka. Vol.5(2), s. 263-270.

Brandyk T., Kaca E., Pierzgalski E.,  Walczak R., 2005: Regulacja bilansu wodnego w obszarach wiejskich.  Postępy Nauk Rolniczych Nr 3, s. 46-60.

Gnatowski T., Oleszczuk R., Szatyłowicz J., Brandyk T., 2005: Przewodność wodna przy stanie pełnego nasycenia w charakterystycznych profilach gleb torfowo-murszowych z doliny Biebrzy. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 507:149-157.

Jeznach J. 2005: Przyrodnicze problemy nawodnień. Postępy Nauk Rolniczych. Nr 3/2005. 125 – 134.

Jeznach J. 2005: Techniczne problemy nawodnień. Postępy Nauk Rolniczych. Nr 3/2005. 135 – 145.

Stańczyk T., Jeznach J. 2005: Charakterystyka zbiorników wodnych lewobrzeżnej Warszawy. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXV, Melioracje i Inżynieria Środowiska Nr 26; 427 – 434.

Stańczyk T., Jeznach J., Wolski P. 2005: Retencjonowanie wód opadowych i drenażowych z boisk sportowych na przykładzie projektowanego obiektu SGGW w Warszawie. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie Nr 4; 180 – 183.

Karczmarczyk A., Komorowski H., Mosiej J., 2005: Sludge and waste water application for energy plantation – case study from Lodz region in Poland. In : Hogland W., Broby T. (Eds):  Waste to Energy, Bioremediation and Leachate Treatment. KALMAR ECO-TECH’05, 515-524

Karczmarczyk A., Mosiej J., 2005: Pollutants removal from domestic wastewater in horizontal subsurface flow constructed wetland after 8 years of operation – a case study. Recenzowane materiały międzynarodowego seminarium, Uniwersytet Rolniczy Nitra, 20.04.2005 “Alternativne sposoby cistenia odpadovych vod v malych obciach”, ISBN 80-8069-535-0, str. 40-48

Mosiej J., Karczmarczyk A., Komorowski H., Wyporska K., 2005: Biomass energy plantations together with sludge and sewage utilization as a factor of sustainable rural development. In: Platje, J., Słodczyk, J. (Eds.): Economic and Environmental Studies no 7, “Urban and Rural Agro-food Systems as a factor of Local Sustainable Development”, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 241-252
Komorowski H., Karczmarczyk A., Mosiej J., 2005: Some aspects of restoration of degradated sewage receivers. In : Hogland W., Broby T. (Eds): Waste to Energy, Bioremediation and Leachate Treatment. KALMAR ECO-TECH’05, 539-541

Karczmarczyk A., Mosiej J., 2005: Wastewater treatment combined with nutrient reuse. Ann. Warsaw Agricult. Univ.-SGGW, Land Reclam., 36, 89-98
Mosiej J., 2005: Wybrane aspekty rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich W: „Zagospodarowanie zlewni Bugu i Narwi w ramach zrównoważonego rozwoju”. Rozdział w monografii z recenzowanymi rozdziałami WSEiZ, IOŚ, PAN – Komitet Człowiek i Środowisko, 307-322.

Mosiej J., 2005: Elementy wyceny nieruchomości wodnych.: W: Miernictwo z elementami wyceny ((cz. II podręcznika pod red. J. Jankowskiej), Wyd. Akademii Podlaskiej, 157-211.

Oglęcki P., Pachuta K., 2005: The effect of chosen riverbed parameters on different biological elements of lowland Wkra River eco-systems. Annals of Warsaw Agricultural University – Land Reclamation 2005, nr 36

Oglęcki P., Pachuta K., 2005: Wpływ zróżnicowania morfologicznego koryta na różnorodność biologiczną i walory przyrodnicze środkowej Wkry, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych PAN 507

Oglęcki P., Pawłat H., 2005Warunki środowiskowe doliny Jeziorki i kierunki ich ochrony, Przegląd Naukowy Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW  rocznik XVI, z.1 (31); 93-101

Oleszczuk R., Brandyk T.: Przegląd metod pomiaru wilgotności gleb torfowo-murszowych użytkowanych rolniczo. Postępy Nauk Rolniczych, 2/2005: 3-13.

Oleszczuk R., Brandyk T., Szatyłowicz J., Gnatowski T., Szejba D., 2005. Określenie natężenia przepływu wody przez drzewka brzozy na glebie torfowo-murszowej przy zastosowaniu metody „sap-flow”. Przegląd Nauk. Wydz. Mel. i Inż. Środ. SGGW. Z. 2(32): 72-80.

Pawluśkiewicz B. Gutkowska A. 2005. Występowanie zbiorowisk trawiastych na rekultywowanym składowisku popiołów elektrownianych. Łąkarstwo w Polsce, Poznań. Nr 8: 165-172.

Pawluśkiewicz B. Pawłat H. 2005: Sustainable management of lowland grasslands in the light of new socio – political conditions. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych, Poznań. Tom 99: 175-182.

Piekut. K, Pawluśkiewicz B. 2005. Rolnicze podstawy kształtowania środowiska. Wydawnictwo SGGW. ss.212.

Niemtur S., Małek S., Pierzgalski E., Staszewski T., Wójcik J., 2005: Nutrient cycling in artificial mountains spruce stands as a background for conversion and sites degradation in the Silesian Beskid. in: Protection of soil and water resources in forestry areas. Forest Research Institute, Warsaw, s. 93-102.

Pierzgalski E., Niemyur S., Czerepko J. (ed.), 2005: Protection of soil and     water resources in forestry areas. Wyd. IBL Warszawa, 181 ss.

Pierzgalski E., Kucharska K., Wróbel M. , Tyszka J., 2005: Water outflow from catchments in West Sudeten under forest restoration conditions. in: Protection of soil and water resources in forestry areas. Forest Research Institute, Warsaw, s. 75-84.

Pierzgalski E.,  Ciepielowski A.,  Wiśniewski S.,  Tyszka J., 2005: Principles of  water management in forests. in: Protection of soil and water resources in forestry areas. Forest Research Institute, Warsaw, s. 163-181.

Pierzgalski E., 2005: Zagrożenia powodziowe lasów. w: Grzywacz A. (red.) Gospodarka leśna na obszarach klęskowych. Szklarska Poręba, s. 18-27.

Boczoń A., Pierzgalski E., Tyszka J., Wiencław E., 2005: Zmiany     warunków wodnych na obszarach leśnych w sąsiedztwie zbiornika wodnego Maziarnia. Czasopismo Techniczne   Zeszyt 10, s. 5-15.

Pierzgalski E., Tyszka J., 2005: Zmienność odpływu ze zlewni Łutownia w      Puszczy Białowieskiej.  Badawcze Prace Leśne , nr 1, s. 21-36.

Pierzgalski E.,  Tyszka J., 2005: Water outflow during drought years from        watersheds with various forest cover. Annals of WAU–Land Reclamation No.36, s.21-28.

Pierzgalski E, Jeznach J., 2006: Measures for soil water control in Poland. Journal of  Water and Land Development s.79-89.

Świątek D., Kubrak J., Pachuta K. 2005. Określenie współczynnika oporu w korycie rzeki nizinnej. Przegl.Nauk. WIiKŚ z. 32: 161-166.

Szatyłowicz J., Szejba D., WANIEK E., 2005. Ocena wpływu hydrofobowości na sorpcyjność wodną utworów torfowych i murszowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 508: 485-494.

Szejba D., Brandyk T., 2005. Zastosowanie modelu SWAP do prognozowania elementów bilansu wodnego zdrenowanej gleby pyłowej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Z. 506: 461 – 469.

Garbulewski K., Żakowicz S., Bereda Z., Chaciński Z. 2005: In situ testing of unsaturated organic soils using piezovane. Annals of Warsaw Agricultural University – SGGW, Land Reclamation, z. 36, 3-13.

Żakowicz S., Hewelke P. 2005: Zużycie wody przez rośliny w warunkach rekultywowanych składowisk odpadów komunalnych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 506, 569-574.


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się